پروژه تقویت سازه ی سرپل ذهاب

پروژه تقویت سازه ی سرپل ذهاب

پروژه تقویت سازه ی سرپل ذهاب

مقاوم سازی مسکن مهر سرپل ذهاب

پروژه ی مقاوم سازی 24 بلوک مسکن مهر واقع در سرپل ذهاب کرمانشاه پس از وقوع زلزله ی سال 96 توسط شرکت ساختمانی آَشیان پی ، این پروژه شمال تعمیر ، ترمیم بتن و مقاوم سازی بخش های تضعیف شده و از بین رفته طی وقوع زلزله می باشد .