پروژه مقاوم سازی حسینیه و مسجد

پروژه مقاوم سازی حسینیه و مسجد

پروژه مقاوم سازی حسینیه و مسجد

پروژه مقاوم سازی تیرها و ستون های اسکلت بتنی با الیاف frp که این پروژه 2000 متر مربع زیربنا داشت و بدلیل ضعف در اجرای فنی و بتن ریزی اسکلت نیاز به ترمیم بتن و مقاوم سازی داشت که پس از انجام عملیات مقاوم سازی با الیاف frp و انجام آزمایش های مربوطه به مقاومت استاندارد رسید . برای مشاهده ی تصاویر بیشتر از پروژه ی مقاوم سازی مسجد و حسینیه کلیک کنید .