طراحی و محاسبات مقاوم سازی

طراحی مقاوم سازی و محاسبات مقاوم سازی

 

1-طراحی و محاسبات بر اساس نیرو :

در طراحی و محاسبات مقاوم سازی طبق آیین نامه های گذشته , زلزله را یک نیرو در نظر می گرفند و مقاوم سازی ساختمان را طبق مقرراتی طراحی میکردند که سازه بتواند در برابر این نیرو مقاومت کند .
 

2-طراحی و محاسبات بر اساس عملکرد سازه :

در آیین نامه های جدید ضوابط و مقرراتی را تعیین کرده اند که بر پایه عملکرد ساز در برابر نیرو می باشد . در واقع طراحی و مقاوم سازی ساختمان به نحوی انجام می گیرد که سازه بتواند در برابر مقدار مشخصی نیرو مقاومت کرده و به مقدار مشخصی تغییر مکان بدهد .
محاسبه و طراحی مقاوم سازی به منظور انجام آن در ساختمان های موجود به دلایل زیر انجام می گیرد .
  1. افزایش طبقات و افزایش بنا
  2. ضعف در اجرا و عدم رعایت ضوابط درج شده در نقشه
  3. آسیب پذیری سازه های قدیمی بدلایل مختلف از جمله افزایش طول عمر و فرسودگی

 طراحی و محاسبات مقاوم سازی
 
 پارامترهای مهم در طراحی مقاوم سازی
1-تامین سختی سازه :
انتخاب نوع مقاوم سازی و طراحی آن باید به نحوی باشد که ضمن تامین سختی سازه , سبب واکنش مجاز سازه به نیروهای وارد به آن شود (حرکت سازه به قدری نباشد که خطر آفرین شود .
2-تامین مقاوم مورد نیاز هریک از اعضا :
تامین مقاوم اعضا باید به نحوی باشد که هیچ یک از اعضای سازه چه در اثر نیروهای ثقلی و چه در اثر نیروای جانبی تحت تنش بیش از حد ظرفیت خود قرار نگیرند .
3-سازگاری با کاربری ساختمان
طراحی مقاوم سازی بجز مسائل فنی باید با کاربری ساختمان سازگار باشد .
4-قابل اجرا بودن
طرح مقاوم سازی سازه زمانی مناسب می باشد که علاوه بر پارامترهای بالا قابلیت اجرا نیز داشته باشد . یک عملیات مقاوم سازی باید از نظر : امکانات , متریال , تجهیزات و نیروهای انسانی قابل اجرا باشد .
5-اقتصادی بودن
بعد از بررسی و انالیز سازه وضعیت آنها از نظر مقاومت به سه دسته تقسیم می شود :
  1. 0 تا 40 درصد ضعف در سازه : در این صورت مقاوم سازی اقتصادی می باشد .
  2. 40 تا 60 درصد ضعف در سازه : طراحی مقاوم سازی و تحلیل اقتصادی طرح مقاوم سازی
  3. بیش از 60 درصد ضعف در سازه :به صرفه نبودن عملیات مقاوم سازی و جایگزین کردنتخریب و نوسازی سازه
با استفاده از "تحلیل های غیر خطی" می توان مقدار نیرو و مقدار تغییر مکان سازه را محاسبه کرد و در صورت لزوم آن را با روش های نوین مقاوم سازی بهسازی کرد و عملکرد سازه را بهبود بخشید .
آشیان پی خدمات زیر را در طراحی و محاسبات مقاوم سازی با جدیدترین تکنولوژی ها ارائه میدهد :
1-بررسی آسیب پذیری سازه Structures vulnerability study
2-تحلیل غیر خطی , طراحی بر اساس عملکرد و ارائه طرح مقاوم سازی Seismic rehabilitation retrofit building
3-طراحی محاسبه و ارائه نقشه های اجرایی سازه های مقاوم شده Structural design 
تماس با ما