عمق کاشت میلگرد

عمق کاشت میلگرد

عمق کاشت میلگرد

محاسبه ی عمق کاشت میلگرد 

برای محاسبه ی عمق کاشت میلگرد می توان از جداول از پیش تعیین شده یا نرم افزارهای تخصصی استفاده کرد . نرم فزارهای تخصصی محاسبه ی عمق کاشت میلگرد با دریافت اطلاعات مثل تعداد میلگردهای مورد نیاز و فاصله ی آن ها از یکدیگر ، قطر و ابعاد میلگردها محاسبات مربوط به عمق کاشت میلگرد را انجام می دهد . یکی دیگر از راه های محاسبه ی عمق کاشت میلگرد استفاده از جداول از پیش تعیین شده ی مربوط به چسب مورد استفاده در کاشت میلگرد است که مراجعه به این جداول به منظور دستیابی به نتایج سریعتر توصیه می گردد، به همین ترتیب با توجه به نوع و ترکیبات چسب کاشت میلگرد ، عمق و قطر کاشت میلگردها متفاوت خواهند بود . جدول مربوطه براساس استانداردهای چسب هیلتی می باشد .  
یکی از چسب های مورد تایید چسب کاشت میلگرد از برند هیلتی است که با مراجعه به جدول محاسبه ی عمق کاشت میلگرد این برند می توان از نتایج محاسبه شده توسط کارشناسان آن جهت برآورد عمق مورد نظر برای کاشت میلگرد استفاده کرد . 

 
                                          جدول عمق کاشت میلگرد
مقاومت کششی TON عمق کاشت mm سایز بولت mm
۶.۵ ۱۱۰ ۱۴
۸ ۱۳۰ ۱۶
۱۰.۵ ۱۵۰ ۱۸
۱۵ ۱۷۰ ۲۰
۱۷ ۱۹۰ ۲۲
۲۰ ۲۱۰ ۲۴
۲۵ ۲۵۰ ۲۸

 
در ادامه به محاسبات کاشت میلگرد در حالت کششی و فشاری می پردازیم :


محاسبه ی حداقل طول کاشت میلگرد کششی :

Ld=K1*K2*Ldb

Ld : این ضریب در فرمول محاسبات کاشت میلگرد برابر با حداقل طول کاشت میلگرد می باشد . 

ضریب K1 در محاسبات عمق کاشت میلگرد :‌ضریب K1 که فرمول محاسباتی عمق کاشت میلگرد می باشد در دو حالت وجود دارد . در حالت اول ضریب K1 در فرمول محاسبات کاشت میلگرد برابر با ۵/۱ فرض می شود . این حالت زمانی در نظر گرفته می شود که پوشش بتن روی میلگرد کاشته شده از مقدار ۳ برابر قطر میلگرد کمتر باشد و فاصله ی میلگردها از یکدیگر از ۶ برابر قطر میلگردهای کاشته شده کمتر باشند . در غیر اینصورت ضریب K1 در فرمول محاسبات عمق کاشت میلگرد ۲/۱ در نظر گرفته می شود . 

ضریب K2 در محاسبات عمق کاشت میلگرد : ضریب K2 در فرمول محاسبات کاشت میلگرد برابر با نسبت مقدار میلگرد مورد نیاز به مقدار میلگرد کاشته شده است . 

Ldb : نشان دهنده ی عمق پایه ی میلگرد می باشد که از رابطه ی زیر بدست می آید .
 
(Ldb=cdb*fy)/(4*fb)

محاسبه ی حداقل طول کاشت میلگرد فشاری 

Ldc=a1*a2*Ldcb
Ldc: ضریب Ldc در فرمول محاسباتی کاشت میلگرد فشاری برابر است با حداقل طول کاشت میلگرد فشاری 

a1: ضریب a1 نشان دهنده ی نسبت مقدار میلگرد مورد نیاز بر اساس طرح از پیش تعیین شده به مقدار میلگرد کاشته شده می باشد . (مثل K2 در فرمول بالا)

a2:  ضریب a2 در این فرمول محاسباتی عموما ۱ در نظر گرفته می شود . 

Ldcb: حاصل از رابطه ی روبرو است :
(Ldb=(db*fy)/(4*fb)
و نشان دهنده ی مدل گیرایی مبنای میلگردهای تحت فشار است . 
 

حداقل عمق کاشت میلگرد در گروه میلگردها 

در ادامه باید در نظر داشت که طول کاشت میلگرد در گروه میلگرد های بیش از دو تا در کشش ۲/۱ و در فشار ۳۳/۱ برابر مقدار طول کاشت میلگرد به تنهایی فرض می شود و با همین روال محاسبه می گردد . همچنین افزودن مقدار طول کاشت میلگرد در گروه میلگردهای دوتایی ضروری نمی باشد . عواملی مانند شرایط اجرایی کارگاه ، کیفیت متریال مورد استفاده جهت کاشت میلگرد و ... در تعیین میزان نهایی عمق کاشت میلگرد تاثیر گذارند .