مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیوار برشی

یکی از روش های مقاوم سازی استفاده از دیوار برشی می باشد . دیوار برشی در هنگام زلزله سبب کاهش تغییر شکل اعضای ساختمان و کم شدن خسارات وارد شده به دیگر اجزا سازه می شود . دیوار برشی ضمن اینکه سبب افزایش شکل پذیری ساختمان می شود ,  مقاومت و سختی سازه را نیز افزایش می دهد .
دیوار برشی وقتی بکار برده می شود که تیرها و ستون های یک سازه قابلیت تحمل بار را داشته باشند اما تحت نیروی لرزه ای آسیب پذیر باشند . بدین صورت که ایجاد دو تا چهار دیوار برشی باعث جذب نیروهای لرزه ای هنگام وقوع زلزله و در نتیجه کاهش نیروهای وارد بر ستون و تیرهای بتی می شود . استفاده از روش مقاوم سازی با دیوار برشی نیروی وارد بر ستون ها را کاهش می دهد و همین امر سبب جلوگیری از تغییر شکل تیر و ستون می شود . لازم به ذکر است که دیوارهای برشی سختی و وزن زیادی دارند از این رو نیروی زیادی را به فونداسیون وارد می کند برای همین آماده سازی فونداسیون قبل از اجرای دیوار برشی ضروری است .

مقاوم سازی با دیوار برشی

برای آماده سازی فونداسیون قبل از اجرای دیوار برشی باید آنها را تقویت کرد همچنین می توان از شمع نیز استفاده کرد .
برای اتصال دیوارهای برشی باید چند نکته را رعایت کرد :
1-ایجاد اتصالات مناسب توسط کاشت بولت بین دیوار برشی و دال در تراز سقف ها .
2-استفاده از کاشت بلت در تیر و ستون و پوشاندن این المان ها در بتن دیوار برشی که سبب برقراری انسجام قوی بین دیوار و سازه موجود می شود .
3- برای انتقال نیروهای لرزه ای بصورت پیوست در ارتفاع (از بالا به پایین و در آخر فونداسیون) آرماتورهای دیوار برشی باید در طبقات به شکل پیوسته باشد.
در نهایت تمامی اتصالات باید به نحوی باشد ک نیروی طبقه را به دیوارهای برشی منتقل کند.

مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی و بادبند