پروژه مقاوم سازی بیمارستان

پروژه مقاوم سازی بیمارستان

پروژه ی مقاوم سازی بیمارستان

نوع کاربری : بیمارستان
منطقه : شمال تهران
ایرادهای موجود در سازه :
۱- مقاومت پایین بتن
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱-طراحی و محاسبات مقاوم سازی
۲-مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی شامل: کاشت آرماتور، قالب گذاری و بتن ریزی
۳-مقاوم سازی با FRP
۴- اجرای سقف نیم طبقه

کاشت آرماتور در ستون- مقاوم سازی بیمارستان

Co

مقاوم سازی ستون بیمارستان

شبکه ی آرماتور- مقاوم سازی بیمارستان

Col 2 contenمیلگرد در ستون بتنی- مقاوم سازی بیمارستان

کاشت میلگرد در ستون- مقاوم سازی بیمارستان

تقویت ستون با ژاکت بتنی-مقاوم سازی بیمارستان

تقویت ستون-مقاوم سازی بیمارستانتماس با ما