تقویت تیر

تقویت تیر

تقویت تیر

تقویت تیر :

تیرها عضوی از سازه می باشند که بارهای عمودی وارد بر خود را به ستون ها منتقل می کنند . نحوه ی قرارگیری تیرها در ساختمان به صورت افقی یا بعضا شیب دار است . لازم بذکر است که هنگام طراحی و مقاوم سازی ساختمان باید نحوه ی تقویت تیر به شکلی باشد که تیر مقاوم تر از ستون نباشد و در واقع ستون رفتار شکننده آمیز تری نسبت به تیر در زلزله نداشته باشد ، چراکه اگر زلزله ای با شدت زیاد رخ دهد عمده ی خرابی ها باید در تیر نمایان شود و به ستون های ساختمان منتقل نشود . تا حداقل ممکن از شکست ستون ها جلوگیری به عمل آید . 
عموما دو نوع شکست (شکست برشی و شکست خمشی) منجر به آسیب تیرها می گردد و آنهارا نیازمند عملیات تقویت تیر می کند .
شکست خمشی در تیر ارجح تر است به ایت دلیل که این نوع شکست رفتار شکل پذیرتری از خود نشان می دهد و به دلیل شکست نرم آک ، گسترش تنش به آهستگی صورت می گیرد و ساکنین فرصت بیشتری برای شناسایی آسیب و بررسی وضعیت بحرانی تیر خواهد داشت .
یکی دیگر از عمده دلایل نیاز تیرها به عملیات تقویت تیر نیز آسیب تیرها بر اثر حمله ی عوامل شیمیایی می باشد . 
برای تقویت سازه های بتنی از جمله تقویت تیرها می توان از روش های متداول زیر استفاده کرد :
تقویت سازه ها با ژاکت بتنی
تقویت سازه ها با ژاکت فولادی
تقویت سازه ها با FRP
 

تقویت تیر با ژاکت بتنی : 

تقویت تیر با زآکت بتنی یکی از روش های تقویت تیر می باشد که امکان تقویت کششی و تقویت فشاری تیر را فراهم می کند . برای افزایش مقاومت تیر و تقویت تیر با ژاکت بتنی آنرا در سه یا چهار وجه تیر اجرا می کنند . 
تقویت تیر با ژاکت بتنی بصورت اجرای ژاکت بتنی در چهار وجه تیر یکی از موثرترین روش های تقویت تیر می باشد . باید توجه داشت که هنگام اجرای بتن جدید ضخامت آن به حدی باشد که در ضخامت سقف ناپدید گردد . جهت بهبود عملکرد و تکمیل فرآیند انتقال نیرو بین مصالح قدیم و جدید باید سطح صاف بتن قدیمی را برای اتصال به بتن جدید زبر کرد ضمنا براساس ضوابط موجود مربوط به مقاوم سازی با ژاکت بتنی اجرای این سیستم جهت تقویت تیر و افزایش ظرفیت خمشی و برشی باید در سه وجه تیر باشد . 
بدلیل آنکه نمی توان ظرفیت باربری بخش هایی از تیر که نزدیک تکیه گاه قرار دارند را افزایش داد ، عملیات تقویت تیر در برابر نیروی زلزله وارد بر تیر کافی نحواهد بود و جهت بهبود رفتار و عملکرد تیر ، در تقویت تیر با ژاکت بتنی در برابر زلزله باید خاموت ها را به نحو مناسب و با روش مورد تایید کارشناسان پروژه مهارسازی کرد .

تقویت تیر با ژاکت بتنی
 

تقویت تیر بتنی با ورق فولادی | تقویت تیر بتنی با روکش فولادی :

جهت تقویت تیر بتنی با ورق فولادی یا روکش فولادی تز ورق هایی با ضخامت حدود ۳ سانتی متر استفاده کی کنند که بوسیله ی رزین اپوکسی به وجه کششی تیر بتنی چسبانده می شود ، این روش افزایش ظرفیت خمشی را در تقویت تیر بدنبال دارد . جهت افزایش ظرفیت برشی تیرها در تقویت تیر با ورق های فولادی باید این ورق ها در نزدیکی تکیه گاه تیر چسبانده شود و جهت افزایش ظرفیت خمشی تیر در تقویت تیر با روکش فولادی آنهارا به بال تحتانی تیر متصل می کنند . 
برای مقاوم سازی تیر با ورق فولادی می توان از ورق هایی با ضخامت بیش از ۳ سانتی متر نیز استفاده کرد که در این صورت برای انتقال نیروی برشی باید از آرماتور استفاده کرد . 


 

تقویت تیر با نبشی و رکابی :

در تقویت تیر می توان مقامت کششی بتن را با اجرای نبشی نیز تامین کرد . در تقویت تیر با نبشی و رکابی با استفاده از ۲ نبشی که در کنج تیر قرار می گیرند و رکابی هایی که از پایین به نبشی جوش می شوند و از بخش بالایی بر روی بتن سقف کاملا مهار می گردند ، ظرفیت کششی بتن ارتقا می یابد . طی اجرای تقویت تیر با نبشی و رکابی یک کشش ابتدایی در آرماتور بوجود می آید که این کشش باعث یکپارچگی عملکرد رکابی و تیر بتنی در کنار اتصال بهتر نبشی ها به تیر می گردد . 
 

تقویت تیر با الیاف FRP :

یکی از راه های تقویت تیر جهت افزایش مقاومت خمشی تیر ، مقاوم سازی تیر بتنی با FRP می باشد . در این روش نحوه ی اجرای FRP در ناحیه ی کششی بصورتی است که الیاف FRP در راستای طول تیر قرار بگیرند . در تقویت خمشی تیرها با الیاف FRP لازم است رفتار قاب تقویت شده با در نظر گرفتن کاهش مقدار زیادی چرخش و انحنا در بخش های مقاوم شده ، تحلیل و بررسی گردد . حین تقویت تیر با الیاف FRP تاثیر نیروهای وارد به الیاف FRP باید اندازه گیری و محاسبه گردد .
 

تقویت برشی تیر با الیاف FRP :

در تقویت برشی تیر با الیاف FRP به منظور افزایش ظرفیت برشی تیرها ، الیاف FRP به بخش های جانبی تیر متصل می گردد (عمود بر راستای طول تیر) . جهت اجرای FRPبصورت U شکل برای تقویت تیرها ، الیاف FRP  روش دو وجه جانبی و بخش زیرین تیر چسبانده می شود . این نوع اجرا در تقویت تیر با FRP  علاوه بر افزایش مقاومت برشی تیر ، افزایش مقامت خمشی تیرها را نیز بدنبال دارد .