شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی بندرعباس

پروژه ی مقاوم سازی بندرعباس

-نوع پروژه : پیمانی
-
نوع کاربری : تجاری
-
محل پروژه : بندرعباس
-
اقدامات صورت گرفته :
۱-ترمیم بتن ستون ها
۲-مقام سازی ستون با FRP
۳-تقویت ستون 


مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف FRP | بندرعباس

تقویت ستون بتنی با FRP-بندرعباس

ترمیم و مقاوم سازی با الیاف اف آٰ پی-بندرعباس

تماس با ما