شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی نیاوران

پروژه ی مقاوم سازی نیاوران

پروژه ی مقاوم سازی نیاوران
نوع کاربری : مسکونی
منطقه : نیاوران
ایرادهای موجود در سازه :
مقاومت کم بتن ستون ها 
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
ترمیم بتن
مقاوم سازی با FRP
طراحی و محاسبات FRPترمیم ستون های بتنی

تعمیر ستون های بتنی

تقویت ستون های بتنی با FRP

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن FRP

مقاوم سازی ستون با الیاف کربن FRP

تماس با ما