مقاوم سازی دیوار بتنی با FRP اف آر پی

مقاوم سازی دیوار بتنی با FRP اف آر پی

دیوارهای یک ساختمان وظیفه ی حمل و نگهداری بارهای سازه را دارند .به کمک سیستم مقاوم سازی با FRP می توان دیوارهای برشی ، دیوارهای مسلح و غیر مسلح و جان پناه ها را مقاوم سازی کرد. یکی از دیوارهایی که مقاوم سازی آن اهمیت زیادی دارد ، دیوارهای برشی است . دیوارهای برشی از قطعات برشی ساخته شده است و وظیفه ی آن تحمل بارهای جانبی وارد بر ساختمان است . یکی از معایب این اجزا در ساختمان قدرت شکل پذیری پایین این اجزا است که به کمک عملیات مقاوم سازی دیوار می توان این ویژگی را تا حد زیادی افزایش داد . در صورت عدم طراحی صحیح ، عدم تخمین دقیق تعداد دیوارها و نحوه ی قرار گیری مناسب آن ها امکان بروز آسیب (شکست) در دیوارها وجود دارد ک به کمک FRP تا حد زیادی می تون از آن ها جلوگیری کرد . سیستم مقاوم سازی با FRP اف آر پی قادر به افزایش سختی برشی و خمشی دیوارها می باشد ، FRP بدلیل بوجود آوردن  پیوستگی در اجزای دیوارهای بتنی از آسیب (گسیختگی) موضعی آن ها جلوگیری می کند .
نیروهای وارد بر دیوار ممکن است سبب حرکت دیوار خارج از صفحه ی آن شود که به کمک سیستم مقاوم سازی با FRP تا حدی از این حرکات در دیوار کاسته می شود و اضمحلال دیوار را به تاخیر می اندازد .مطالعات نشان داده است مقاوم سازی دیوارها با FRP اف آر پی سبب بهبود عملکرد رفتار دیوارها در برابر فشارهای لرزه ای و انفجار می شود. به کمک الیاف FRP اف آر پی می توان خرابی های دیوار را ترمیم کرد و آسیب ناشی از میلگردهای ازبین رفته یا حذف شده را بهبود بخشید .

مقاوم سازی دیوار بتنی با frp

الیاف FRP بدلیل ضخامت کمی که دارند حدود 5 میلی متر به ضخامت کلی و نهایی دیوار اضافه می کنند و تغییر قابل توجهی در معماری و طاهر سازه ایجاد نمی کنند ضمن اینکه نصب و اجرای FRP اف آر پی نسبتا سریع و آسان می باشد بدین ترتیب تقریبا 24 ساعت (1 روز) پس از تقویت دیوار با FRP امکان بهره برداری و استفاده از ساختمان وجود دارد. به کمک الیاف شیشه و کربن می توان انواع دیوار مسلح و غیر مسلح ، دیوار بنایی و برشی را مقاوم سازی کرد . شرکت ساختمانی آشیان پی با ارائه  مصالح مقاوم سازی با کیفیت و طراحی مقاوم سازی ، بهترین خمات مقاوم سازی ساختمان را برای افزایش مقاومت برشی و خمشی دیوارهای بتنی ، بهبود عملکرد لرزه ای دیوار ها ، مقاوم سازی در برابر انفجار و ... ارائه می دهد .
 

مزایای مقاوم سازی دیوار بتنی با FRP اف آر پی

1- افزایش سختی خمشی ساختمان سازه در مقاوم سازی با FPR
2- افزایش مقاومت برشی ساختمان سازه در مقاوم سازی با FRP
3- افزایش سختی یا مقاومت نهایی سازه در تقویت سازه با FRP
4- افزایش مقاومت در برابر انفجار به وسیله الیاف FRP
5- کنترل و جلوگیری از گسترش ترک های دیوار به کمک سیستم مقاوم سازی با الیاف FRP
6- افزایش عمر مفید سازه در مقاوم سازی با FRP اف آر پی
7- آب بندی و عایق سازه با FRP اف آر پی
8- افزایش میزان شکل پذیری سازه به کمک الیاف FRP
9- تعمیر و ترمیم ناشی از خوردگی بتن با کمک مقاوم سازی با FRP اف ار پی
10- افزایش مقاومت نهایی سازه در برابر عوامل فرساینده
در مقاوم سازی با FRP


الیاف FRP یکی از مصالح نوین جهت تقویت سازه های بتنی می باشد . استفاده از الیاف FRP بدلیل ضخامت کم و وزن پایین آن ها در کنار نصب و اجرای سریع آن ها سبب شده تا مقاوم سازی با الیاف FRP اف آر پی جایگزین مناسبی برای سایر روش های قدیمی مقاوم سازی باشد. مقاومت الیاف FRP اف آر پی 3 برابر فولاد است و بدلیل زمان عمل آوری کوتاه آن ها ، ساختمان موجود پس از حدود 24 ساعت
بعد از نصب قابل بهره برداری و استفاده است. مقاوم سازی دیوار با FRP بدلیل ضخامت کم الیاف مورد استفاده در آن ، کمترین تغییر را از نظر معماری در ساختمان ایجاد می کند ، از این رو در ساختمان هایی که عدم تغییرات ظاهری اهمیت زیادی دارد قابل استفاده و نصب است چراکه حداکثر میزان افزایش ضخامت دیوار حدود 5 میلی متر است .
 

افزایش مقاومت خمشی دیوار بتنی مقاوم سازی شده با FRP اف آر پی

برای افزایش مقاومت خمشی دیوارهای برشی نیز می تون از الیاف FRP اف آر پی در دو ظرف دیوار و در راستای ارتفاع دیوار برشی بصورت قائم نصب کرد . در مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف FRP ، ورقه ها را بصورت موازی با آرماتور های طولی نصب می کنند.نحوه عملکرد الیاف FRP د دیوار برای کنترل فشار خمشی مثل آرماتورهای قائم موجود در درون دیوار است. هنگام نصب الیاف FRP اف ار پی بر دیواربرشی جهت کنترل فشار خمشی باید آن هارا در راستای ارتفاع اجرا کرد و برای انتقال نیروی وارد بر آن به تکیه گاه پای دیوار لازم است انتهای ورقه های الیاف به نحوی مهار شوند . راه های مهار بخش انتهایی الیاف به چند روش است ، یکی از این روش استفاده از مقطع نبشی از جنس فولاد یا نصب یک صفحه برشی از الیاف FRP عمود بر الیاف نصب شده جهت تحمل فشار خمشی است . در سیستم مقاوم سازی دیوار بری یا الیاف FRP اف آر پی ، پس از نصب و اجرا FRP در صورت وارد شدن نیروی خمشی به آن ، عملکرد FRP در تحمل فشار خمشی تا قبل از ترک خوردن بتن کم است . اما پس از ایجاد شدن ترک در بتن و جاری شدن فولاد در آن عملکرد الیاف FRP در تحمل فشارهای وارده تا مقدار زیادی بهبود پیدا می کند و نقش زیادی در تحمل فشارهای وارده و افزایش مقاومت کششی خواهد داشت. در مقاوم سازی دیوارهای بتنی با الیاف FRP اف آر پی تا زمانی که به سطح ستون چسبیده اند سبب افزایش شکل پذیری عضو مربوطه می گردد اما به محض جدا شدن الیاف از بتن ، کاهش شدیدی در میزان تحمل بار و ظرفیت باربری عضو بتنی رخ می دهد .
 

افزایش مقاومت خمشی و برشی دیوار بتنی مقاوم سازی شده با FRP اف آر پی

هنگامی که هدف از مقاوم سازی با الیاف FRP اف آر پی افزایش همزمان مقاومت خمشی و برشی باشد ، الیاف را به ترتیب در جهت افقی و عمودی نصب و اجرائ می کنند . نصب الیاف FRP برای کنترل نیروی خمشی و برشی بصورت همزمان سبب افزایش سختی ثانویه ، افزایش مقاومت نهایی سازه ، افزایش میزان شکل پذیری عضو بتنی می شود . میزان افزایش مقاومت خمشی و برشی در حالت نصب و اجراء بصورت افقی و عمودی بسیار بیشتر از حالت های قبلی می باشد .
 

تاثیر مقاوم سازی با FRP در میزان شکل پذیری دیوار بتنی :

وجود وصله آرماتور های طولی در مناطقی که احتمال بوجود آمدن مفصل پلاستیکی وجود دارد ، محصور شدن ناکافی دیوار برشی در بخشهای مرزی و عدم مهار صحیح آرماتورهای عرضی سبب کاهش یا کمبود شکل پذیری در دیوارهای برشی می شود . در صورت وارد شدن آسیب به دیوارهای برشی مقاوم نشده ، درون دیوارها شکست رخ میدهد ، این شکست ناگهانی بدلیل عدم شکل پذیری دیوار برشی می باشد که منجر به کاهش ظرفیت باربری دیوار می گردد. برای مقاوم سازی دیوار برشی باید اقداماتی صورت بگیرد تا از شکست دیوارهای برشی جلوگیری کرد. برای افزایش شکل پذیری دیوار برشی باید در ارتفاع دیوار مفصل های پلاستیکی ایجاد کرد تا نیروی وارد شده بر دیوار بدین طریق مهار گردد. برای افزایش مقاومت دیوار برشی در بخش هایی که احتمال تشکیل مفصل پلاستیکی وجود دارد باید المان های مرزی را به شکل مناسبی محصور سازی کرد تا از کمانش آرماتور های طولی جلوگیری کرد. در مقاوم سازی دیوار برشی در صورت نصب الیاف FRP بصورت دورپیچ بدلیل محصور سازی دوار ، ترک های ایجاد شده نیز محدود و محصور می گردد . یکی از ضعف های دیوارهای برشی عدم شکل پذیری آن ها است. مقاوم سازی دیوار برشی با FRP اف آر پی سبب افزایش شکل پذیری دیوارها می شود و باعث می شود مفصل پلاستیکی  در طول دیوار بدون بوجود آمدن ترک ایجاد شود . دیوارهای برشی را می توان بصورت داخلی نیز مقاوم سازی کرد بدین صورت که دیوارهای را با کاشت میلگرد و آرماتور به چند قسمت تقسیم می کنند و بصورت داخلی با بولت و بصورت خارجی با الیاف FRP محصور می کنند .
شرکت ساختمانی آشیان پی با کادری متخصص در کنار محاسبات دقیق و مصالح مقاوم سازی با کیفیت پس از بازدید از پروژه اقدام به طراحی مقاوم سازی سازه ، محاسبات , اعلام تعداد لایه های مورد نیاز از الیاف FRP و نحوه جهت گیری الیاف با هدف تقویت ساختمان می کند .
تماس با ما