پروژه ی مقاوم سازی سقف مشهد

پروژه ی مقاوم سازی سقف مشهد

پروژه ی مقاوم سازی سقف و ستون ها با FRP

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : مشهد
ایرادهای موجود در سازه :
۱- تغییر کاربری سازه
۲- ضعف بتن سقف و ستون ها
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- مقاوم سازی ستون ها با الیاف FRP
۲- ترمیم بتن 
۳- مقاوم سازی سقف با FRP
۴- مقاوم سازی بتن
مقاوم سازی سقف با FRP

تقویت سقف

مقاوم سازی سقف و دال

 

تماس با ما