مقاوم سازی سقف و دال با FRP اف آر پی

مقاوم سازی سقف و دال با الیاف FRP

یکی از کاربردهای الیاف FRP در مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی سقف و دال با الیاف FRP اف آر پی است . کاربرد مقاوم سازی با FRP جهت افزایش ظرفیت باربری سازه ، بهبود عملکرد ساختمان در تحمل بارهای زنده یا بازگرداندن مقاومت از دست رفته ی سقف و دال بر اثر خوردگی فولاد می باشد . 
مقاومت سقف و دال پس از مقاوم سازی سقف و دال با FRP اف آر پی به بیش از ۳ برابر فولاد خواهد رسید . بدلیل ضخامت کم الیاف FRP اف آر پی و نصب آسان الیاف FRP ، می توان آنها را براحتی بر روی سقف و دال بتنی چسباند . تعداد لایه های FRP و زاویه ی نصب FRP جهت مقاوم سازی سقف ، پس از محاسبات و طراحی سیستم FRP مشخص خواهد شد .
مقاوم سازی سقف و دال با الیاف FRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری سازه و دستیابی به عملکرد مورد نظر در سازه می تواند به عنوان عایق نیز عمل کند . 
تقویت سقف و دال با FRP ، افزایش مقاومت برشی و خمشی را به دنبال دارد و سازه را در برابر خوردگی ، ارتعاش و سایش که باعث کاهش عمر مفید سازه می گردد ، مقاوم می کند و در نهایت سبب ارتقا سطح عملکرد سازه در برابر زلزله یا اصطلاحا بهسازی لرزه ای سازه می گردد . 

از الیاف FRP جهت مقاوم سازی سقف های زیر استفاده می شود : 
۱- مقاوم سازی دال های بتنی با FRP
۲- مقاوم سازی سقف های بتنی با FRP
۳- مقاوم سازی طاق ضربی با FRP
۴- مقاوم سازی سقف های کامپوزیتی با FRP
۵-مقاوم سازی سقف وافل
 

نحوه ی تقویت سقف و دال با FRP

وظیفه ی دال های بتنی ساختمان در تحمل نیروها و بارهای راستای عمودی یا قائم می باشد اما داشتن دیاگرام افقی ، اتصال آنهارا با اجزای مقاوم سازی و پایدار جانبی آنها واجب می کند در واقع به بیان دیگر مقاوم سازی دال بتنی با FRP ظرفیت خمشی دال را نیز افزایش می دهد ضمنا جهت تامین مقاومت بتن، مقاوم سازی و تقویت دال بتنی و سقف الزامی می باشد. با استفاده از روش مقاوم سازی با FRP امکان ترمیم بتن دال و تامین ظرفیت از دست رفته ی سازه به علت خوردگی و آسیب فولاد های موجود در آن امکان پذیر می باشد . جهت افزایش مقاومت خمشی دال و سقف بتنی الیاف FRP بویژه الیاف کربن که بصورت پارچه های کربنی مورد استفاده قرار می گیرند را بصورت نواری یا صفحاتی بر روی سطوح تحت کشش اجرا می کنند .  
افزایش ظرفیت باربری دال هایی که یکطرفه و با تکیه گاه ساده هستند از طریق چسباندن نوار یا صفحات FRP در بخش تحتانی و در راستای طولی آنها انجام می شود و مقاوم سازی دال هایی که بصورت دو طرفه هستند از طریق اجرای FRP در دو سمت دال صورت می گیرد. از طریق مقاوم سازی دال و مقاوم سازی سقف با FRP امکان پیشگیری از ایجاد گسیختگی ترک های برشی از طریق افزودن میزان سختی دال و سقف و ناحیه مجاور ستون وجود دارد. طی عملیات مقاوم سازی سقف و تقویت دال با الیاف FRP بدلیل ضخامت بسیار پایین ورقه های FRP ،‌ پارچه های FRP می توانند تحت پوشش کف به آسانی پنهان گردند . 


مقاوم سازی سقف و تقویت دال با FRP


هدف از مقاوم سازی سقف و دال با FRP اف آر پی :

۱- افزایش مقاومت خمشی دال های یک طرفه در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۲- افزایش مقاومت خمشی دال های دو طرفه در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۳- افزایش سختی برشی در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۴- افزایش کلی سختی در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۵- پیشگیری از گسترش ترک ها در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۶- افزایش عمر مفید سازه در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۷- افزایش شکل پدیری سازه در مقاوم سازی سقف و دال با FRP
۸- افزایش مقاومت سقف و دال در برابر خوردگی میلگرد در بتن از طریق مقاوم سازی سقف و دال با FRP
 

مزایای مقاوم سازی سقف و دال با FRP :

۱- افزایش سختی و مقاومت تیر برای لنگر خمشی مثبت و منفی هنگام مقاوم سازی سقف با FRP
۲- تقویت سازه ی بتنی در مقاوم سازی سقف با FRP
۳- در مقاومسازی موضعی سقف با FRP ، تقویت ناحیه ای از سقف می تواند مقاومت کلی ساختمان را تامین کند . 
۴- هنگام مقاوم سازی سقف با FRP معماری سازه دچار مشکل نمی شود . 
۵- مقاوم سازی سقف پارکینگ ها با FRP و فضاهایی که ارتفاع سقف نباید از حدی بیشتر شود ، بسیار کاربردی خواهد بود . 
۶- الیاف FRP در مقاوم سازی سقف با FRP نقش عایق رطوبتی را نیز ایفا می کنند . 
۷- قیمت مقاوم سازی سقف و دال با FRP بسیار اقتصادی تر از سایر روش های مقاوم سازی است . 
۸- روش اجرای FRP در مقاوم سازی سقف با FRP بسیار ساده تر از سایر روش های مقاوم سازی می باشد 
 

دلایل مقاوم سازی دال و سقف با FRP :

۱- مقاوم سازی دال و سقف به دلیل کمبود در آرماتورهای بکار رفته در بخش فوقانی یا تحتانی 
۲-مقاوم سازی سقف و تقویت دال بدلیل کمبود میزان مقاومت فشاری در بتن های موجود
۳-مقاوم سازی دال و تقویت سقف با FRP بدلیل سست بودن ناحیه ی اتصال دال بتنی به دیوار
۴- مقاوم سازی سقف و تقویت دال با  FRP کمبود آرماتورهای اجرا شده و عدم مطابقت آنها با نقشه س از پیش تعیین و طراحی شده 
۵- مقاوم سازی دال و سقف با FRP بدلیل ضعف طراحی 
۶- مقاوم سازی سقف و دال با الیاف FRP بدلیل بروز خیز در دال پس از اجرا
۷-مقاوم سازی و تقویت دال بعلت سست بودن بخش های حاوی بازشو 

تماس با ما