درز انبساط کف

درز انبساط کف

درز انبساط کف

درز انبساط کف

سالهاست که بتن یکی از اجزای اصلی سازه ها به شماره می روی که علی رغم سختی زیاد در بسیاری از مواقع ماهیت از نسبت به عوامل محیطی آسیب پذیر است. یکی از اصلی ترین المان ها در سازه های بتنی بويژه سازه هایی که معرض آسیب های ناشی از تنش های خمشی و کششی قرار دارند، درز انبساط کف محسوب می شود. درز انبساط کف محل عبور ترک خوردگی هایی را که بدلیل تغییرات طول دال بوجود آمده اند به محل درزها منتقل می کنند. درز انبساط کف نیز همانند درزهای انبساط انواع مختلفی دارند که می توانند با مواد مختلفی بر حسب نیاز آنها را پر کرد.
 

جزئيات درز انبساط کف

درز انبساط کف نیز انواع و اندازه های مختلفی دارد که همگی آنها نقش مهمی در خنثی کردن انقباض و انبساط و تاثیرات آنها که می تواند ناشی از تغییرات دمایی و رطوبتی باشند، ایفا می کنند. انتخاب درز انبساط مناسب باید متناسب با ضوابط و استانداردهای مشخص صورت بگیرد تا نتیجه ی مطلوب را داشته باشد. جزییات درز انبساط کف می تواند تاثیر مستقیمی در مقاوم سازی ساختمان و پیشگیری از تشکیل ترک در بتن داشته باشد.
 

عملکرد درز انبساط بتن کف

نحوه ی عملکرد درز انبساط بتن کف به این شکل است که این المان با جذب تنش های بوجود آمده قابلیت حرکت بین دو جز بتنی سازه را امکان پذیر می کند . عوامل مختلفی احتمال بروز ترک و آسیب در بتن را بدلیل انبساط و انقباض افزایش میدهد از جمله این عوامل می توان به مصالح بکار رفته در سازه، بازه ی تغییرات دمایی، سن بتن و میزان اختلاط آن، مقدار رطوبت محیط و ... اشاره کرد. در نهایت می توان گفت عدم استفاده از درز انبساطی بتن کف می تواند منجر به بروز گسیختگی در سازه بدلیل فشار دال ها به یکدیگر شود. 
 

درز انبساط کف سازی بتن 

درز انبساط کف با توجه به محل اجرای آن و انتظارهای کارفرمایان قابلیت اجرا به شیوه های گوناگونی را دارند. در بیشتر مواقع درزهای انبساطی کف ساختمان برای داشتن استحکام و پایداری مطلوب در برابر عبور و مرور ، نیروهای اعمالی و تغییرات دمایی با استفاده از مصالح مقاوم سازی پر می شوند. درز انبساط در کف ساختمان بیمارستانها، مراکز درمانی و بسیاری از کاخنجات با مصالحی پر می شوند که به سهولت قابلیت تمیز کردن را داشته باشند. درز انبساط کف را می توان در نواحی مختلفی از جمله درز انبساط کف پارکینگ، درز انبساط کف بیمارستان و ...بکار برد.